ثبات قیمت مسکن در ماههای آتی قطعی است

ثبات قیمت مسکن در ماههای آتی قطعی است

رئیس اتحادیه املاک:
🔹با ورود متقاضیان مسکن به بازار تا حدودی معاملات مسکن رونق می گیرد اما این رونق به منزله رشد و هر گونه تغییر و تحول قیمتی نخواهد بود.
🔹ثبات قیمت مسکن در ماههای آتی قطعی است.
🔹متقاضیان مسکن اگر به خرید مسکن نیاز دارند اقدام به خرید کنند.